** เลือกประเภทของ account ที่ต้องการสร้างให้ถูกต้อง






** username ไม่เกิน 30 ตัวอักษร

** กรอก password ให้เหมือนกันทั้งสองครั้ง