สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช.
วันที่ประกาศประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ยกเลิก
ประกาศ
ผู้ชนะ
1โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
622,300.00
ไฟล์ราคากลาง
22 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2โรงเรียนบ้านทุ่งกราดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
859,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
876,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4โรงเรียนบ้านทุ่งกราดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
859,000.00
ไฟล์ราคากลาง
22 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
622,300.00
ไฟล์ราคากลาง
22 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ประกวดราคาซื้อ     
2,266,160.00
ไฟล์ราคากลาง
21 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7โรงเรียนบ้านสวายประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
524,920.00
ไฟล์ราคากลาง
15 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
4,028,000.00
ไฟล์ราคากลาง
21 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
4,028,000.00
ไฟล์ราคากลาง
20 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ประกวดราคาซื้อ     
1,068,600.00
ไฟล์ราคากลาง
21 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
4,704,000.00
ไฟล์ราคากลาง
19 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
603,500.00
ไฟล์ราคากลาง
19 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
544.00
ไฟล์ราคากลาง
19 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
1,905,000.00
ไฟล์ราคากลาง
19 ตุลาคม 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
884,300.00
ไฟล์ราคากลาง
16 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ     
607,000.00
ไฟล์ราคากลาง
16 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
884,300.00
ไฟล์ราคากลาง
15 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
3,451,000.00
ไฟล์ราคากลาง
14 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
3,510,000.00
ไฟล์ราคากลาง
14 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง     
3,451,000.00
ไฟล์ราคากลาง
14 พฤศจิกายน 2561กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้องกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง