สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติม*ประกาศ(ชื่อหน่วยงาน)
*เรื่อง

หมายเหตุ ถ้าต้องการย่อหน้าให้ใส่เครื่องหมาย  <r> ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

<r>
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์ ได้ประกาศประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ตามประกาศเลขที่ ป.-คภ.1/2547 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 และตามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรวม 2 ครั้ง นั้น

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์ ได้ประกาศประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ตามประกาศเลขที่ ป.-คภ.1/2547 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 และตามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรวม 2 ครั้ง นั้น


* ประกาศ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.*(ลงชื่อ) ชื่อผู้ลงนามในประกาศจริง
*ตำแหน่ง

สำเนาถูกต้อง              
*(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูล
*ตำแหน่งหมายเหตุ บรรทัดที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล