สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติม*ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน)
*เรื่อง


(ระบุชื่อส่วนราชการที่ดำเนินการ) มีความประสงค์
จะ


ตามรายการดังนี้
*ใส่ข้อมูลราคากลาง ใส่ได้เฉพาะตัวเลข และจุดทศนิยมเท่านั้น
*ราคากลาง 0.00 บาท
*เอกสารแนบ file ราคากลาง support .xls , .xlsx , .doc , .docx , .txt , .pdf ต้องใส่อย่างน้อย 1 file
1
2
3
4
5
6

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
*1.
*2.
*3.
*4.
             * (ระบุชื่อส่วนราชการที่ดำเนินการ)
*  
5.
6.
7.

คุณสมบัติอื่น ( กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพิ่มเติม 5-15 ตามความจำเป็น)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ เดือน ปี พ.ศ.
ถึงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ระหว่างเวลา น. ถึงเวลา น. ณ.
* และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ บาท (0.00 บาท)
*ได้ที่
* ระหว่างวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน ปี พ.ศ.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ไม่ต้องใส่ http:// ตัวอย่าง : www.obec.go.th
*หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ในวันและเวลาราชการ

* ประกาศ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

*(ลงชื่อ) ชื่อผู้ลงนามในประกาศจริง
*ตำแหน่ง

*(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูล
*ตำแหน่ง


หมายเหตุ บรรทัดที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล