สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องวันที่ประกาศประกาศที่เกี่ยวข้อง
1โรงเรียนบ้านกอตงยกเลิกประกาศ    
10 สิงหาคม 2555
2โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)ยกเลิกประกาศ    
10 สิงหาคม 2555
3โรงเรียนบ้านกอตงยกเลิกประกาศ    
8 สิงหาคม 2555
4โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ยกเลิกประกาศ    
3 สิงหาคม 2555
5โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ยกเลิกประกาศ    
3 สิงหาคม 2555
6โรงเรียนวัดรัตนารามยกเลิกประกาศ    
2 สิงหาคม 2555
7โรงเรียนวัดนทีมุขารามยกเลิกประกาศ    
1 สิงหาคม 2555
8โรงเรียนหินกองวิทยาคารยกเลิกประกาศ    
30 กรกฎาคม 2555
9โรงเรียนบ้านดอนธูปยกเลิกประกาศ    
26 กรกฎาคม 2555
10โรงเรียนบ้านดอนธูปยกเลิกประกาศ    
20 กรกฎาคม 2555
11โรงเรียนวัดบุรีการามยกเลิกประกาศ    
24 กรกฎาคม 2555
12โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมยกเลิกประกาศ    
24 กรกฎาคม 2555
13โรงเรียนวัดบ้านในยกเลิกประกาศ    
20 กรกฎาคม 2555
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19ยกเลิกประกาศ    
24 กรกฎาคม 2555
15โรงเรียนวัดคีรีวงการามยกเลิกประกาศ    
20 กรกฎาคม 2555
16โรงเรียนโชคชัยวิทยายกเลิกประกาศ    
23 กรกฎาคม 2555
17โรงเรียนวัดสันติวรารามยกเลิกประกาศ    
20 กรกฎาคม 2555
18 โรงเรียนวัดท้องโพลง ยกเลิกประกาศ    
23 กรกฎาคม 2555
19โรงเรียนวัดแจ้งยกเลิกประกาศ    
20 กรกฎาคม 2555
20โรงเรียนอนุบาลราชบุรียกเลิกประกาศ    
19 กรกฎาคม 2555