สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
ประกาศ TOR
  16 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
3,987,700.00นางสาวธันยพร แก้วดีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ประกาศ TOR
  10 พฤศจิกายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
5,347,900.00นางเนตรนภา จงใจมั่น
กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนวัดคีรีวง
ประกาศ TOR
  28 ตุลาคม 2560
2 พฤศจิกายน 2560
1,062,000.00นางสาวสุภาวดี ทองสำฤทธิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
ประกาศ TOR
  27 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
1,036,900.00นางสาวอมรรัตน์ ไชยวิจารณ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
ประกาศ TOR
  27 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
871,000.00นางสาวเยาวพา กาญจนกำเนิดกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  19 ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ประกาศ TOR
  18 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560
972,000.00นางรัติยาภรณ์ ยาวะโนภาสกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
HACKED BY LOARD MAHDI
ประกาศ TOR
  13 ตุลาคม 2560
105 พฤศจิกายน 2560
1.00HACKED BY LOARD MAHDIกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  11 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  11 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  10 ตุลาคม 2560
13 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประกาศ TOR
  23 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
2,240,950.00อรวดี คงสินกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  23 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
ประกาศ TOR
  01 สิงหาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
3,000,000.00นส.วัชราภรณ์กิจนพศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ประกาศ TOR
  25 กรกฎาคม 2560
28 กรกฎาคม 2560
2,957,000.00นางแสงจันทร์ ดำเขียวกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  29 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560
2,388,400.00นายมานิต แถบทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ประกาศ TOR
  17 พฤษภาคม 2560
20 พฤษภาคม 2560
9,916,840.00น.ส.มณฑา ไชยถาวรกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  11 พฤษภาคม 2560
17 พฤษภาคม 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  11 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  04 พฤษภาคม 2560
7 พฤษภาคม 2560
9,387,300.00นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง