สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  05 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
599,520.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ประกาศ TOR
  04 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561
11,720,000.00นางสายสุณีย์ หงษ์สาครกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประกาศ TOR
  27 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2561
2,674,920.00กาญจนา ศรีสุวงค์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
3,000,000.00ดุษฎี ขุนทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม 2561
3,000,000.00ดุษฎี ขุนทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  04 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
4,516,560.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ
กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  24 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
2,599,560.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2561
14 เมษายน 2561
4,516,560.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 เมษายน 2561
17 เมษายน 2561
3,000,000.00นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 เมษายน 2561
16 เมษายน 2561
3,000,000.00นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  27 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
4,556,250.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
ประกาศ TOR
  21 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
455,400.00อัครพนธ์ บุญลือกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
test
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
0.00141กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
meshal
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
0.00123กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  28 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
6,233,000.00นางสาวจันทร์นภา ทองเชื้อกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
600,200.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
600,200.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  21 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
2,647,700.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  21 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
5,302,000.00กมลธรรม ขนาน กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  19 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
8,328,000.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง