สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
ประกาศ TOR
  06 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
1,917,000.00นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  05 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
4,649,600.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  25 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
2,224,000.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  18 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562
3,084,800.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  15 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
290,600.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศ TOR
  27 มิถุนายน 2562
2 กรกฎาคม 2562
632,400.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  22 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
750,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  08 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
403,100.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  08 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
417,100.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศ TOR
  24 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
2,040,000.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
458,500.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
1,500,000.00นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
750,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  03 เมษายน 2562
11 เมษายน 2562
22,950,000.00พัชรินทร์ เก็จมยูรกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  21 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
239,200.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
1,215,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ประกาศ TOR
  05 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562
27,585,000.00นางสาวนันทนา นุ้ยเด็นกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  01 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
240,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  01 มีนาคม 2562
4 มีนาคม 2562
240,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  18 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
1,200,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง