สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประกาศ TOR
  15 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561
9,237,520.00พิรุณ สีหะวงศ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  06 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561
3,676,240.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  06 มกราคม 2561
10 มกราคม 2561
0.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประกาศ TOR
  05 มกราคม 2561
8 มกราคม 2561
7,362,520.00นางเตือนใจ ยลวิลาสกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  05 มกราคม 2561
10 มกราคม 2561
14,980,000.00นางสาวสุมณฑา ลาภมูลกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง