สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติม
*ชื่อหน่วยงาน
*ชื่อร่างประกาศ TOR
วงเงินงบประมาณ (บาท) (ในกรณีที่จัดจ้างทั่วไป) ( 0.00 )
*ราคากลาง (บาท) (ถ้ามี) ( 0.00 )
*เอกสารแนบ file ราคากลาง support .xls , .xlsx , .doc , .docx , .txt , .pdf ใส่อย่างน้อย 1 file
1
2
3
4
5
6
*วันที่ประกาศ
*จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วัน (ระบุจำนวนวัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน)
อีเมล์ แอดเดรส
ที่อยู่ของเจ้าของโครงการ
จังหวัด
*ผู้ทำการบันทึก

เอกสารแนบ file support .xls , .xlsx , .doc , .docx , .txt , .pdf
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

หมายเหตุ บรรทัดที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล