สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2560
23 พฤศจิกายน 2560
574,100.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  19 ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ประกาศ TOR
  18 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560
972,000.00นางรัติยาภรณ์ ยาวะโนภาสกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
HACKED BY LOARD MAHDI
ประกาศ TOR
  13 ตุลาคม 2560
105 พฤศจิกายน 2560
1.00HACKED BY LOARD MAHDIกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  11 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  11 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  10 ตุลาคม 2560
13 ตุลาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประกาศ TOR
  23 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
2,240,950.00อรวดี คงสินกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  23 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
ประกาศ TOR
  01 สิงหาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
3,000,000.00นส.วัชราภรณ์กิจนพศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ประกาศ TOR
  17 พฤษภาคม 2560
20 พฤษภาคม 2560
9,916,840.00น.ส.มณฑา ไชยถาวรกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  11 พฤษภาคม 2560
17 พฤษภาคม 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  11 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  04 พฤษภาคม 2560
7 พฤษภาคม 2560
9,387,300.00นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ประกาศ TOR
  27 เมษายน 2560
30 เมษายน 2560
6,884,020.00นางอังสนา ศรีประเสริฐกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  19 เมษายน 2560
22 เมษายน 2560
4,634,800.00นายมานิต แถบทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
โรงเรียนวัดประชาธิการาม
ประกาศ TOR
  13 เมษายน 2560
18 เมษายน 2560
165,000.00นายธำรงรัชต์ ก้อนแก้วกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประกาศ TOR
  12 เมษายน 2560
15 เมษายน 2560
5,102,840.00น.ส.วรณัน กาญจนศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2560
14 เมษายน 2560
9,387,300.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  07 เมษายน 2560
12 เมษายน 2560
15,404,800.00นายกมลธรรม ขนานกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง