สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  24 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
2,599,560.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
test
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
0.00141กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
meshal
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
0.00123กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
600,200.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
600,200.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  21 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
2,647,700.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  21 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
5,302,000.00กมลธรรม ขนาน กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  19 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
8,328,000.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประกาศ TOR
  05 กุมภาพันธ์ 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561
6,419,500.00พิรุณ สีหะวงศ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประกาศ TOR
  15 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561
9,237,520.00พิรุณ สีหะวงศ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  06 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561
3,676,240.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  06 มกราคม 2561
10 มกราคม 2561
0.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประกาศ TOR
  05 มกราคม 2561
8 มกราคม 2561
7,362,520.00นางเตือนใจ ยลวิลาสกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  05 มกราคม 2561
10 มกราคม 2561
14,980,000.00นางสาวสุมณฑา ลาภมูลกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง