สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประกาศ TOR
  23 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
2,240,950.00อรวดี คงสินกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศ TOR
  23 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
6,935,600.00นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
ประกาศ TOR
  01 สิงหาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
3,000,000.00นส.วัชราภรณ์กิจนพศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ประกาศ TOR
  17 พฤษภาคม 2560
20 พฤษภาคม 2560
9,916,840.00น.ส.มณฑา ไชยถาวรกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  11 พฤษภาคม 2560
17 พฤษภาคม 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  11 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  04 พฤษภาคม 2560
7 พฤษภาคม 2560
9,387,300.00นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ประกาศ TOR
  27 เมษายน 2560
30 เมษายน 2560
6,884,020.00นางอังสนา ศรีประเสริฐกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  19 เมษายน 2560
22 เมษายน 2560
4,634,800.00นายมานิต แถบทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
โรงเรียนวัดประชาธิการาม
ประกาศ TOR
  13 เมษายน 2560
18 เมษายน 2560
165,000.00นายธำรงรัชต์ ก้อนแก้วกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประกาศ TOR
  12 เมษายน 2560
15 เมษายน 2560
5,102,840.00น.ส.วรณัน กาญจนศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2560
14 เมษายน 2560
9,387,300.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  07 เมษายน 2560
12 เมษายน 2560
15,404,800.00นายกมลธรรม ขนานกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  07 เมษายน 2560
10 เมษายน 2560
15,404,800.00นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  07 เมษายน 2560
10 เมษายน 2560
15,404,800.00นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  07 เมษายน 2560
10 เมษายน 2560
15,404,800.00นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประกาศ TOR
  03 เมษายน 2560
6 เมษายน 2560
7,221,000.00นางสาวชนมน ดิษสวรรค์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ประกาศ TOR
  30 มีนาคม 2560
4 เมษายน 2560
7,702,400.00นางสาวภิรมย์ขวัญ ชมภูศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
ประกาศ TOR
  30 มีนาคม 2560
2 เมษายน 2560
7,702,400.00นางสาวภิรมย์ขวัญ ชมภูศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  29 มีนาคม 2560
3 เมษายน 2560
11,938,720.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง