สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  14 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
1,000,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  14 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
600,000.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  13 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
734,300.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  13 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
820,540.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  13 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2561
820,540.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  13 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2561
734,300.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประกาศ TOR
  16 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
497,300.00นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ประกาศ TOR
  05 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
599,520.00นางสาวสมหมาย คูโคกสูงกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประกาศ TOR
  27 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2561
2,674,920.00กาญจนา ศรีสุวงค์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  24 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
2,599,560.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
test
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
0.00141กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
meshal
ประกาศ TOR
  08 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
0.00123กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
600,200.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประกาศ TOR
  26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
600,200.00นางสาวสุพัตรา พ่อสารกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  21 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
2,647,700.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประกาศ TOR
  21 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
5,302,000.00กมลธรรม ขนาน กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประกาศ TOR
  19 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
8,328,000.00สัมฤทธิ์ วงศ์เกยกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประกาศ TOR
  05 กุมภาพันธ์ 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561
6,419,500.00พิรุณ สีหะวงศ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประกาศ TOR
  15 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561
9,237,520.00พิรุณ สีหะวงศ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  06 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561
3,676,240.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง