สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนบ้านหนองตาด
ประกาศ TOR
  14 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
2,697,000.00นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนบ้านจอมพระ
ประกาศ TOR
  11 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม 2561
9,571,000.00นางณัชหทัยกมล จุุฬารีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ประกาศ TOR
  04 ธันวาคม 2561
8 ธันวาคม 2561
22,461,000.00นางแสงจันทร์ ดำเขียวกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ประกาศ TOR
  28 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
1,242,300.00นายธงชัย ดียิ่งกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ประกาศ TOR
  28 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
6,789,000.00นายธงชัย ดียิ่งกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
โรงเรียนบ้านเขาหิน
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
6,360,000.00นางสาวจินดา เกษศรีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
โรงเรียนบ้านวังค้อ
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
6,360,000.00นางสาวนวินดา ชาวยศกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
โรงเรียนวัดเขาฉลาก
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
6,360,000.00นางสาวปิยวรรณ มรกตกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
9
โรงเรียนบ้านตางมาง
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
5,402,000.00จุลัยลักษณ์ ญาตินิยมกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
10
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
6,360,000.00นายอัศวิน ราวุธกุล กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
11
โรงเรียนบ้านกดู่
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
5,073,000.00คชาภรณ์ สุขบรรณ์กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
12
โรงเรียนบ้านอู่โลก
ประกาศ TOR
  26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
5,073,000.00นายไพรัตน์ ลำภูกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
13
โรงเรียนบ้านม่วง
ประกาศ TOR
  23 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
4,028,000.00นายปณิธาน สุขเกษมกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
14
โรงเรียนบ้านจอมพระ
ประกาศ TOR
  22 พฤศจิกายน 2561
25 พฤศจิกายน 2561
9,571,000.00นางสาวกัณรชารัตน์ บูรณะกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
15
โรงเรียนบ้านหนองฮะ
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
7,188,000.00นางอรกัญญารินทร์ ประวีร์กานต์กุลกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
16
โรงเรียนบ้านหนองยาง
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
2,697,000.00นางสาลิกา ตาเลิศกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
17
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
4,028,000.00นายเรืองโรจน์ โอษฐงามกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
18
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
640,500.00นางสาวจิตลดา สาธรกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
19
โรงเรียนบ้านกุดหวาย
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
4,028,000.00นางจันทรา คำงามกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
20
โรงเรียนบ้านม่วง
ประกาศ TOR
  20 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
4,028,000.00นายปณิธาน สุขเกษมกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง