สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ประกาศ TOR
  05 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562
27,585,000.00นางสาวนันทนา นุ้ยเด็นกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนบ้านคลองแรด
ประกาศ TOR
  03 มกราคม 2562
6 มกราคม 2562
6,997,000.00นางสาวเพียงใจ ยงค์หนูกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง