สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
ประกาศ TOR
  16 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
3,987,700.00นางสาวธันยพร แก้วดีกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ประกาศ TOR
  10 พฤศจิกายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
5,347,900.00นางเนตรนภา จงใจมั่น
กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ประกาศ TOR
  25 กรกฎาคม 2560
28 กรกฎาคม 2560
2,957,000.00นางแสงจันทร์ ดำเขียวกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  29 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560
2,388,400.00นายมานิต แถบทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
โรงเรียนบ้านบางเทา
ประกาศ TOR
  23 กุมภาพันธ์ 2560
26 กุมภาพันธ์ 2560
17,530,000.00นางสาวอริญญา สาบวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
6
โรงเรียนบ้านบางเทา
ประกาศ TOR
  23 กุมภาพันธ์ 2560
26 กุมภาพันธ์ 2560
17,530,000.00นางสาวอริญญา สาบวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
7
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ประกาศ TOR
  22 กุมภาพันธ์ 2560
25 กุมภาพันธ์ 2560
3,240,000.00นายเฉลิมชัย สุขตามกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
8
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประกาศ TOR
  09 กุมภาพันธ์ 2560
12 กุมภาพันธ์ 2560
10,830,000.00นางสาวพัชรี เกื้อครามกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง