สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  04 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
4,516,560.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ
กดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  11 เมษายน 2561
14 เมษายน 2561
4,516,560.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง