สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมลำดับหน่วยงานเรื่องลบวันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
งบประมาณผู้ประกาศประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
เขียนประกาศ
e-Auction
1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
3,000,000.00ดุษฎี ขุนทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม 2561
3,000,000.00ดุษฎี ขุนทองกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 เมษายน 2561
17 เมษายน 2561
3,000,000.00นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ TOR
  10 เมษายน 2561
16 เมษายน 2561
3,000,000.00นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวชกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง
5
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศ TOR
  27 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
4,556,250.00นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติกดเพื่อเพิ่มประกาศที่เกี่ยวข้อง