สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองแรด
ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 6997000.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 6997000.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : www.gprocurement.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : โรงเรียนบ้านคลองแรด หมู่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) ราคากลาง-6.pdf
03 มกราคม 2562 6 มกราคม 2562