สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง : การจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 7125000.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 7125000.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : duskhu2410@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด กรุงเทพ


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) tor.pdf
09 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562