สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 2.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 2.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : -
ที่อยู่ของหน่วงงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จังหวัด สกลนคร


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) กำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ ระดับก่อนประถม2562.pdf
17 มกราคม 2562 20 มกราคม 2562