สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 2110220.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 2110220.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : kinyot0506@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : 54/2 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160 จังหวัด เพชรบูรณ์


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) รายละเอียดราคากลาง แนบท้ายแบบ บก.06.pdf
07 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562