สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 44200.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 42600.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : jutsir1703@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : 34 / 2 ถนนสุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) คุณลักษณะครุภัณฑ์ 3 รายการ2562 (ครั้งที่ 2).pdf
18 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562