สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง : โครงการจัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 15 คัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 22950000.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 22275000.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : -
ที่อยู่ของหน่วงงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด กรุงเทพ


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร.pdf
03 เมษายน 2562 11 เมษายน 2562