สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ห้องสมุด ของ สพฐ.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 1500000.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 1500000.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : nunlim2208@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : สพฐ. จังหวัด กรุงเทพ


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) ครุภัณฑ์ห้องสมุด.pdf
11 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562