สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 417100.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 416900.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : jutsir1703@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : 34 / 2 ถนนสุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) คุณลักษณะครุภัณฑ์ 6 รายการ2562สนง (ครั้งที่ 2).pdf
08 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562