สำนักการคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ

ดูข้อมูลในปี พ.ศ.

ค้นหาเพิ่มเติมสำนักการคลังและทรัพย์สิน

ร่างประกาศ TORชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลปื มัธยมต้น จำนวน 5 ชุด (กลุ่มที่ 6) ครั้งที่ 3
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น : 750000.00 บาท
ราคากลางก่อสร้าง : 750000.00 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ : -บาท
อีเมล์แอดแดรส : jutsir1703@obecmail.obec.go.th
ที่อยู่ของหน่วงงาน : 34 / 2 ถนนสุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ


ลำดับที่เอกสารแนบ TORวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
1 1) คุณลักษณะนาฏศิลป์มัธยม (กลุ่มที่ 6) 2562 (ครั้งที่ 3).pdf
22 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562