สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
เรื่องสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0895711569 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่ง นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางเพ็ญนภา บำรุงสุข
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2558-07-25 07:29:36