สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
เรื่องสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู จำนวน 3 ชุด
2.โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ห้องพักครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ ห้องพักครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th / nadeenongphai.blogspot.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0899427089 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่ง นายวินิจฉัย เหลาแตว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายไพโรจน์ เจริญอินทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2558-08-03 18:27:13