สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1)
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 587,600.00 บาท. (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 10 พฤจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 11 พฤจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 10 พฤจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2371-6086 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่ง นายชลิต เพ็ชรรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2558-10-29 17:05:02