สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ส้วมนักเรียนชายแบบ 6/49
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชายแบบ 6/49

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ๑. รายการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย แบบ ๖/๔๙ ราคากลาง ๖๑๘,๕๐๐ บาท
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 618,500.00 บาท. (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 9 พฤจิกายน 2559 ถึงวันที่ 22 พฤจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึงเวลา 15:30 น. ณ. ห้องพัสดุ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 พฤจิกายน 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 9 พฤจิกายน 2559 ถึงวันที่ 22 พฤจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042591228 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่ง นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางเพ็ญนภา บำรุงสุข
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2559-11-09 16:13:04