สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 หลัง (ห้องประชุมอาคาร 1 และอาคาร 3)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 หลัง (ห้องประชุมอาคาร 1 และอาคาร 3)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 หลัง (ห้องประชุมอาคาร 1 และอาคาร 3)
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 999,300.00 บาท. (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันเท่านั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 249,825 บาท)
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 24 พฤจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรา ระหว่างวันที่ 24 พฤจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2371-6086 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่ง นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2559-11-24 19:33:11