สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   อาคารเรียนแบบ สปช. ๒ / ๒๘ ( ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช. ๒ / ๒๘ ( ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒ / ๒๘ ( ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ หลัง
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่งานประกวดราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน )และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เชื่อถือ

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. www.gprocurement.go.thและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ www.gprocurement.go.th ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076613664 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางวรากร แซ่เอี๋ยว
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอรมณ์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวพัชรี เกื้อคราม
ครู
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-02-16 15:42:30