สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านท่าแดง
เรื่องสอบราคาซื้อ   วัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านท่าแดง มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ วัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    วัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จำนวน 1 โครงการ
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าแดง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนบ้านท่าแดงและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนบ้านท่าแดง ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056916112 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายชีพ แกก้วสุกใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสถาพร เหล่าเปีย
ครูโรงเรียนบ้านท่าแดง
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-02-22 09:55:13