สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดทุ่งสงวน(คุรุประชาสรรค์)
เรื่องสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์โรงเรียนวัดทุ่งสงวน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดทุ่งสงวน(คุรุประชาสรรค์) มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โรงเรียนวัดทุ่งสงวน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ครุภัณฑ์โรงเรียนวัดทุ่งสงวน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน 1 ชุด ดังนี้
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ 1
2 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบ 2
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
6 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
7 Active board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Thort Throw
8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
9 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
10 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขวาดำ แบบ Network แบบที่ 1
11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว
12 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
13 เครื่องฉายภาพทึบแสง
14 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
15 เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ
16 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
17 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน(คุรุประชาสรรค์) ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนวัดทุ่งสงวน(คุรุประชาสรรค์)และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน(คุรุประชาสรรค์) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocureement.go.th,www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 094-8302511,091-4247971 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางสาวฐิติชญาณ์ ธฤตทรงเดชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสงวน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวสรินยา หนูชัยแก้ว
ครูโรงเรียนวัดทุ่งสงวน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-02-24 13:55:45