สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สพฐ ในรายการเสียงแห่งอนาคต พร้อมเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 25
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สพฐ ในรายการเสียงแห่งอนาคต พร้อมเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 25

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    งานประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สพฐ ในรายการเสียงแห่งอนาคต พร้อมเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 950000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนัก ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 288 5523 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายวันชัย ธงชัย
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-03-07 17:48:32