สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายโรงเรียน ICU
-------------------------------------------------------------------------

                    ด้วยโรงเรียนบ้านหัวหมากบน มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   
1 งานหลังคา อาคาร ป1 ข 2 หลัง
1.1 รางน้ำสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว 54 เมตร
1.2 แผงบังแดดอลูมิเนียมแบบตัว C หลังอาคาร ป1ข 30 ตรม.
1.3 แผงบังแดดอลูมิเนียมแบบตัว C ข้างอาคาร ป1ข 36 ตรม.
1.4 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคาร ป1ข ขนาด 120 ซม. หนา 5 มม. 150 แผ่น
1.5 อุปกรณ์ตะขอ 300 ชุด

2 งานหลังคา อาคารโรงอาหาร
2.1 รางน้ำสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว 25 เมตร
2.2 แผงบังแดดอลูมิเนียมแบบตัว C 36 ตรม.

3 งานพื้นปูกระเบื้อง
3.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16*16 นื้ว 64 ตรม.

4 งานประตูหน้าต่าง
4.1 ติดหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน 7 ชุด

5 ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
5.1 เสาไฟฟ้า ค.ร.อ. มาตรฐาน กฟภ.ยาว 8 ม. 12 ต้น
- เสาไฟฟ้า ค.ร.อ. มาตรฐาน กฟภ.ยาว 8 ม.
5.2 สายไฟ THW ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ 2 ม้วน
5.3 แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง 42 ชุด
5.4 ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ 26 ท่อน
5.6 โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ 10 ชุด

6 งานระบบควบคุมไฟฟ้า
6.1 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง 1 ชุด

7 ระบบไฟฟ้าทางเดิน
7.1 โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐานขนาด 36 วัตต์
11 ชุด
7.2 สายไฟฟ้าขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 1 ม้วน
7.3 บล็อคใส่เต้ารับหรือสวิทต์ 9 ตัว

8 งานระบบเดินไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์
8.1 สายไฟฟ้าแบบแข็ง 120 เมตร
8.2 รางเก็บสายไฟ 2 นิ้ว 30 เมตร
8.3 ตู้ไฟฟ้าเหล็ก 1 ตู้
8.4 breaker 1 ชิ้น

9 งานระบบอินเตอร์เน็ตห้องคอมพิวเตอร์
9.1 สายอินเตอร์เน็ต 100 เมตร 1 ม้วน
9.2 ตัวรับสัญญาณไวไฟสำหรับ PC 21 ตัว
9.3 ตัวกระจายสัญญาณไวไฟ 1 ตัว
9.4 เต้าเสียบสายไฟ 20 ตัว

                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนบ้านหัวหมากบนและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน อ.กาญจนดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0857852036 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง ยุพา ลิมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางชวนพิศ พัฒนพงษ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-11 16:54:12