สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย

1 1.1 ค่าใช้จ่ายของการจัดการปรับพื้นที่เดิมก่อนดำเนินงาน 1
1.2 งานวางผัง และงานวางระดับ 1 Lot
1.3 งานทำความสะอาด 1 Lot
1.4 ค่าเครื่องจักร 1 Lot
1.5 ค่าใช้จ่ายของงานขนส่ง 1 Lot
2 งานโครงสร้าง
2.1 งานดินขุด 25 Cu.M
2.2 บดอัด 12 Cu.M
2.3 ทรายหยาบบดอัดแน่น 12 Cu.M
2.4 ลีนคอนกรีต 25 Cu.M
2.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. 73 Cu.M
2.6 งานแบบ 18 Sq.m
2.7 เหล็กตะแกรง 4 มม. 608 Sq.m
2.8 ลวดผูกเหล็ก 10 kg
2.9 ตะปู 2 kg
3 งานระบบ
3.1 รางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 33ซม.* 40ซม. 114 M
4 งานฝ้าเพดาน
4.1 แผ่นฝ้าเพดาน 60x60 250 แผ่น
4.2 ทีเมนอลูมิเนียม 30 เส้น
4.3 ฉากอลูมิเนียม 15 เส้น
4.4 ลวดมัดเบอร์ 18 10 ก.ก.
4.5 แผ่นเพดานซีเมนต์บอร์ดแผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 268 ตร.ม.
4.6 ทีซอยอลูมิเนียม 250 ตัว
รวมเป็นเงิน 588,700 บาท
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077960181 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวยูรีตา เทศอาเส็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-11 16:58:09