สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICU
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICU

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.งานปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
1.1 กันสาดเมทัลชีส เคลือบสีขนาดความหนา 0.47 mm. 105 ตร.ม.
1.2 กันสาดหน้าต่าง เมทัลชีส 25 ตร.ม.
1.3 ฝ้าเพดาน 3 แผ่น
1.4 ทาสีน้ำอะคลีลิคผนังอาคาร แบบสปช.105/29ทั้งภายใน 1,265 ตร.ม.
และภายนอก
1.5 ทาสีน้ำมันบานประตูอาคาร แบบ สปช.105/29 58 ตร.ม.
1.6 ทาสีบานหน้าต่างอาคาร แบบ สปช.105/29 160 ตร.ม.
1.7 เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนสำเร็จรูปขนาด 200*110 ซม.สีขาว 4 ชุด
1.8 ไม้เชิงชาย 1 แผ่น
2.งานปรับปรุงอาคารเรียน สปช 104/26
2.1 กันสาดเมทัลชีส เคลือบสีขนาดความหนา 0.47 mm. 78 ตร.ม. 320.00
เคลือบ ALUZING (พร้อมรีดแผ่นฉนวนกันความร้อน)
2.2 กันสาดหน้าต่าง เมทัลชีส 23 ตร.ม. 320.00
2.3 อุดซ่อมแซมผนังแตกร้าว 33 ตร.ม. 200.00
2.4 กันสาดหน้าต่าง เมทัลชีส 23 ตร.ม. 320.00
3 อาคารเอนกประสงค์
2.2 ฝ้าเพดาน 72 ตร.ม. 330 256 ตร.ม.
2.3 ฉาบปูนผิวเรียบฝาผนัง 720 ตร.ม.
2.4 กระเบื้องเคลือบขนาด 12*12 นิ้ว 140 ตร.ม.
2.5 ฝ้าเพดานห้องพิเศษ 224 ตร.ม.
4 ส้วม 601/26 4 ที่นั่ง
4.1 โถชักโครกพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด
4.2 ชุดอุปกรณ์ชักโครก 4 ชุด
4.3 สายชำระ 4 เส้น
4.4 ประตูไม้เนื้อข็งพร้อมอุปกรณ์ 4 บาน
5 ส้วม 601/26 2 ที่นั่ง
5.1 โถชักโครกพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด
5.2 ชุดอุปกรณ์ชักโครก 2 ชุด
5.3 สายชำระ 2 เส้น
5.4 ประตูไม้เนื้อข็งพร้อมอุปกรณ์ 2 บาน
6 ส้วมสุขสันต์
6.1 โถชักโครกพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด 2,500.00
6.2 ชุดอุปกรณ์ชักโครก 4 ชุด 250.00
6.3 สายชำระ 4 เส้น 160.00
6.4 ประตูไม้เนื้อข็งพร้อมอุปกรณ์ 4 บาน 950.00
7 ห้องสำนักงาน
7.1 กั้นห้องแผงอลูมิเนียมลูกฟูก 14 ตร.ม. 2,890.00
7.2 ฝ้าเพดาน 42 ตร.ม. 262.00
8 งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต
8.1 อุปกรณ์กระจายสัณญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 6 ชุด 5,800.00
รวมค่าแรง
8.2 สายสัณญาณ 2 ม้วน 4,950.00

                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ณ. โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077379760 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายสุเทพ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางปนัดดา เรืองเกิด
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-11 17:50:24