สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดอุทยาราม
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICU
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดอุทยาราม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICU

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1 งานซ่อมแซมฝาผนังอาคาร ป.1ข (4 ห้องเรียน) ชั้นบน
ไม้ฝาเชอร่าขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร 780 แผ่น
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1.5 X 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 60 อัน
2 งานประตูหน้าต่างอาคาร ป.1ข (4 ห้องเรียน) ชั้นบน
วงกบพร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 100 X 200 ซม.(พร้อมอุปกรณ์) 9 ชุด
กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลส 9 ชุด
วงกบพร้อมหน้าต่างบานทึบ ขนาด 100 X 100 ซม.(พร้อมอุปกรณ์) 16 ชุด
3 งานไฟฟ้าอาคาร ป1 ข.(4 ห้องเรียน) ชั้นล่าง
โคมไฟครอบตะแกรงก้างปลา ขนาด 2 x 36 วัตต์ 20 ชุด
ตู้เบรคเกอร์ 12 ช่อง 1 ชุด
ท่อร้อยสาย พีวีซี 16 มม. 40 ท่อน
สายไฟหุ้มฉนวนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 6 ม้วน
สวิตส์ ปิดเปิดรวมเต้ารับ 20 ชุด
4 งานคูระบายน้ำรอบอาคาร ป.1ข ใต้ถุนสูง
คูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาครอบ ขนาดกว้าง 40 ซม. 45 เมตร
5 งานเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคาร ป1ข.ใต้ถุนสูง
เทพื้น คสล. หน้าอาคาร หนา 12 ซม. 352 ตร.ม.
6 งานสีอาคาร ป1 ข. ชั้นบน
สีน้ำภายในอะคลีริกเงา 235 ตร.ม.
สีน้ำมันภายนอก 235 ตร.ม.
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดอุทยาราม ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ. โรงเรียนวัดอุทยารามและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ โรงเรียนวัดอุทยาราม ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๓๘๐๑๕๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางกัลยกร มุขนาค
ครูโรงเรียนวัดอุทยาราม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางภาวนา เทพทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-12 12:01:02