สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนเสนา
เรื่องสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์ดนตรีสากล (วงสตริง)
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนเสนา มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล (วงสตริง)
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนเสนา ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนเสนาและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนเสนา ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.senaprasit.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035201311 ต่อ106 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางบังอร กุศลสร้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววัชราภรณ์ กิจนพศรี
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-15 11:45:42