สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านสุชน
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายโรงเรียน ICU
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านสุชน มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายโรงเรียน ICU
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านสุชน ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนบ้านสุชนและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ โรงเรียนบ้านสุชน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ - หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-405468 , 081-6064292 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางจริยา ซึ้งสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุชน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสุรพล สุปันตี
ครูโรงเรียนบ้านสุชน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-15 15:55:02