สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านคีรีรอบ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙
2. ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 1,303,300.00 บาท. (หนึ่งล้านสามแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนบ้านคีรีรอบและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2560
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0815972828 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายสมโชค นกเพชรทอง
ครู คศ๓


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวนันทรัตน์ เกตุพงษ์พันธ์
ครูผู้ช่วย
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-15 16:34:41