สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง จำวน 1 หลัง
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 1,149,200.00 บาท. (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ห้องพักครู โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ ห้องพักครู โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0882923184 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายกรเอก ภัสสรวรภัค
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวพรทนา พรมนนท์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-16 14:16:43