สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนห้วยบงวิทยา
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนห้วยบงวิทยา มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนห้วยบงวิทยา ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนห้วยบงวิทยาและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ โรงเรียนห้วยบงวิทยา ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com//โรงเรียนห้วยบงวิทยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0898455440 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายชยพล ระดมผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยบงวิทยา


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางโสริยาพร อำมาตย์ไทย
ครู
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-21 10:46:04