สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]



ประกาศ   โรงเรียนวัดเสนาสน์
เรื่องสอบราคาซื้อ   สื่อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)จำนวน ๑ ชุด(๒๖ รายการ )
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดเสนาสน์ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ สื่อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็กจำนวน ๑ชุด)(๒๖ รายการ)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    จัดซื้อสื่อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็กจำนวน ๑ ชุด )(๒๖ รายการ )
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ผู้เสนอราคาต้องนำของตัวอย่างมาแสดงและสาธิตโปรแกรมในวันเปิดซองสอบราคาตามเวลาที่กำหนดถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ. โรงเรียนวัดเสนาสน์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th/www.www.phitsanulok3/www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0979240181 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560




ตำแหน่ง นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาสน์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวชฎาพร แองไว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-21 20:36:24