สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนแหลมพันวา
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเีรียนแหลมพันวา มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งปรับปรุงซ่อมและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 505,400.00 บาท. (ห้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนแหลมพันวา ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ห้องธุรการ โรงเรียนแหลมพันวาและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนแหลมพันวา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.panwaschool.go.th หรือ www.gprocuement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-391104 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางสาวรัตนากร สมสุข
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพันวา


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางซาอีเราะ สามารถ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-22 11:31:13