สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เรื่องประกวดราคาซื้อ   อุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. หลอดไฟแอลอีดี ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 1,742 หลอด
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 9,000 บีทียู/ชม. จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 12,000 บีทียู/ชม. จำนวน 2 เครื่อง
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู/ชม. จำนวน 4 เครื่อง
5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 30,000 บีทียู/ชม. จำนวน 2 เครื่อง
6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 บีทียู/ชม. จำนวน 13 เครื่อง
7. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 40,000 บีทียู/ชม. จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 48,000 บีทียู/ชม. จำนวน 1 เครื่อง
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตาที่ กวพ.กำหนด
                   9. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
                   10. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่ประกวดราคาซื้อซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือ และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ีประกวดราคา ในสัญญาเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาท โดยมีหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาพร้อมแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วเสร็จตามสัญญา โดยผลงานต้องเป็นสัญญาซื้อขายที่ดำเนินการภายในประเทศ และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำ

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภารรัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภารรัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.st.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077272300 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายพิสิษฐ์ ศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวอรวดี คงสิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-08-28 17:44:07