สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]



ประกาศ   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป.1ข อาคาร สปช.105/26
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป.1ข อาคาร สปช105/26

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป.1ข อาคาร สปช105/26
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 17 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤจิกายน 2560 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ www.gprocrement.go.th ระหว่างวันที่ 8 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 พฤจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocrement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037395450 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560




ตำแหน่ง นายสฤษดิ์ ดาวแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางพัชรี บุบผาวงษ์
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-11-08 12:28:23