สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 2,756,000.00 บาท. (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 10 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 พฤจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.obec.go.th ระหว่างวันที่ 9 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-481654 , 086-3126049 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายจุมพล สรรพอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางมัทนา ทรัพย์ไพบูลย์
หัวหน้าพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-11-09 16:25:22