สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 2,756,000.00 บาท. (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 17 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.obec.go.th หรือ www ระหว่างวันที่ 10 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 พฤจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-3126049 หรือ 089-0852563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายจุมพล สรรพอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางมัทนา ทรัพย์ไพบูลย์
หัวหน้าพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-11-09 22:34:35