สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สำนักงาน
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สำนักงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
3. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
4. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
6. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 17 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ www.gprocurment.go.th ระหว่างวันที่ 10 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 พฤจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurment.go.th www.edunayok.org และ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-313628 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววรนันท์ชนก มิตรสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-11-10 17:07:01