สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ หลัง ราคากลางในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 22 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. www.gprocurement.go.th และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 พฤจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ www.gprocurement.go.th ระหว่างวันที่ 13 พฤจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๕๑๕๙ ๔๒๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นางสาวปุนณภา พวงทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางพิมาลา คุ้มมาลัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2560-11-13 17:11:37