สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   JyCVJBVxZD
เรื่องสอบราคาซื้อ   lmYjGWgRHJHltSZ
-------------------------------------------------------------------------

                    GoldenTabs มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ weHkwdygnEp

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    FdYSwN https://goldentabs.com/
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   2. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   3. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   4. FdYSwN https://goldentabs.com/YzuDDyXKKEJNWGGFdYSwN https://goldentabs.com/
                   5. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   6. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   7. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   8. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   9. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   10. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   11. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   12. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   13. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   14. FdYSwN https://goldentabs.com/
                   15. FdYSwN https://goldentabs.com/

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา Golde น. ถึงเวลา Golde น. ณ. NYและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา Golde น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ eNcDBESM ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://goldentabs.com/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 24423267945 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง bOqoYlxNiFlpzeq
FdYSwN https://goldentabs.com/


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
BKLnjFYaPRxXRRI
FdYSwN https://goldentabs.com/
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-01-08 07:24:43