สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพขนาด 100 นิ้ว และเครื่องเสียงรวมค่าติดตั้ง
จำนวน 24 ชุด
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพขนาด 100 นิ้ว รวมค่าติดตั้ง จำนวน 25 ชุด
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพขนาด 250 นิ้ว รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sriyapai.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077503375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอนันต์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสุธีรา นุ้ยเขียว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-01-10 15:56:53