สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนอนุบาลกระบี่ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 จำนวน 1 หลัง
2.ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 จำนวน 1 หลัง
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนอนุุบาลกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนอนุบาลกระบี่และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anubankrabi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075620254 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายสุเทพ เปียกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววรณัน อินทสุภา
เจ้าพนักงานพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-01-11 08:28:59