สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 มกราคม 2561
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loei1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0817176968 หรือ 042814823 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายรอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-01-11 17:17:54